Algemeen

Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers is een team van 10 fysiotherapeuten met diverse specialisaties. Specialisaties binnen de praktijk zijn: Fysiotherapie – Manuele therapie – Geriatriefysiotherapie – Handtherapie – Oedeemtherapie – Sportfysiotherapie  Therapieën binnen de praktijk zijn: COPD –  Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) – Hartfalen – Perifeer arterieel vaatlijden – Diabetes Mellitus 2 –  MS – Parkinson – Niet aangeboren hersenletsel – Valpreventie – Schoudertherapie en revalidatie – Revalidatie na Totale Heupprothese en Totale Knieprothese – Artrose – Reuma- Bekkentherapie – Medical taping – Beweegprogramma’s – Orthopedische geneeskunde (Cyriax). Hydrotherapie en FysioFitness 

Openingstijden

Maandag 07:30 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 07:30 – 18:00
Donderdag 08:00 – 18:00
Vrijdag 07:30 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0495-520313, tijdens de openingsuren van de praktijk. Indien mogelijk telefonische afspraken maken in de ochtend tussen 8.30-12.30 uur. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voice-mail of mailen naar info@fysiotherapieramaekers.nl

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens (identificatie), uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Voor behandeling door de fysiotherapeut is een verwijzing van huisarts of specialist niet noodzakelijk.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Hierbij zal u verzocht worden u (gedeeltelijk) te ontkleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • Eventueel de verwijsbrief
 • Uw ziektekostenverzekering gegevens
 • Geldig identiteitsdocument
 • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Afmelden

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch gemeld te worden. Indien niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie. De praktijk is sinds december 2012 HKZ en sinds 2013 PLUS gecertificeerd.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de directie. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Het complete reglement is in de praktijk ter inzage.

Betalingsvoorwaarden Centrum Voor Fysiotherapie Ramaekers

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of tijdens het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/ cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 2.  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Bij het niet afzeggen of bij afzegging binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in gereserveerde tijd geen patiënten worden behandeld.
 4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn wij dat in alle gevallen verplicht te doen tenZij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.fysiotherapieramaekers.nl Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers Weert

Ramaekers_logo

  OPENINGSTIJDEN

Maandag 07:30 – 19:00
Dinsdag 08:00 – 19:00
Woensdag 07:30 – 18:00
Donderdag 08:00 – 19:00
Vrijdag 07:30 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

  +31(0) 495 520 313